ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி

0
ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அஷ்டோத்திர சதநாமாவளி

ஓம் கல்யாண்யை நம:
ஓம் த்ரிபுராயை நம:
ஓம் பாலாயை நம:
ஓம் மாயாயை நம:
ஓம் த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
ஓம் ஸுந்தர்யை நம:
ஓம் ஸெளபாக்யவத்யை நம:
ஓம் க்லீங்கார்யை நம:
ஓம் ஸர்வ மங்களாயை நம:
ஓம் ஏகாக்ஷர்யை நம:

ஓம் ஸ்கந்த ஜநந்யை நம:
ஓம் பராபஞ்சதசாக்ஷர்யை நம:
ஓம் த்ரைலோக்ய மோஹனாதீசாயை நம:
ஓம் ஸர்வாசாபூரவல்லபாயை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸம்÷க்ஷõபணா தீசாயை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸெளபாக்யதேச்வர்யை நம:
ஓம் ஸர்வார்த்த ஸாதகாதீசாயை நம:
ஓம் ஸர்வ ரக்ஷõகரா தீசாயை நம:
ஓம் ஸர்வரோக ஹராதீசாயை நம:
ஓம் ஸர்வஸித்திப்ரதாய காயை நம:

ஓம் ஸர்வாநந்த மயாதீசாயை நம:
ஓம் யோகிநீசக்ரநாயிகாயை நம:
ஓம் பக்தானுக்ரக்தாயை நம:
ஓம் ரக்தாங்க்யை நம:
ஓம் சங்கரார்த்தசரீரிண்யை நம:
ஓம் புஷ்பபாணேக்ஷúதநு: பாசாங்குசகரோஜ்வலாயை நம:
ஓம் ஸச்சிதானந்தல ஹர்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீ வித்யாயை நம:
ஓம் த்ரிபுரேச்வர்யை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸம்÷க்ஷõபிண்யை நம:

ஓம் சிவாயை நம:
ஓம் அநங்க குஸுமாயை நம:
ஓம் புவனேச்வர்யை நம:
ஓம் குப்தாயை நம:
ஓம் குப்ததராயை நம:
ஓம் நித்யாயை நம:
ஓம் நித்யக்லின்னாயை நம:
ஓம் மதத்ரவாயை நம:
ஓம் மோஹின்யை நம:
ஓம் பரமாநந்தாயை நம:

ஓம் காமேச்வர்யை நம:
ஓம் தருண்யை நம:
ஓம் கலாயை நம:
ஓம் கலாவத்யை நம:
ஓம் பகவத்யை நம:
ஓம் பத்மராக கிரீடின்யை நம:
ஓம் ரக்த வஸ்த்ராயை நம:
ஓம் ரக்த பூஷாயை நம:
ஓம் ரக்த கந்தானு லேபனாயை நம:
ஓம் ஸெளகந்திக மிலத்வேண்யை நம:

ஓம் மந்த்ரிண்யை நம:
ஓம் மந்த்ர ரூபிண்யை நம:
ஓம் தத்வத்ரயாயை நம:
ஓம் தத்வமய்யை நம:
ஓம் ஸித்தாந்த புரவாஸிந்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீமத்யை நம:
ஓம் மஹா தேவ்யை நம:
ஓம் மஹாகாள்யை நம:
ஓம் பரதேவதாயை நம:
ஓம் கைவல்யரேகாவசின்யை நம:

ஓம் ஸர்வேச்வர்யை நம:
ஓம் ஸர்வமாத்ருகாயை நம:
ஓம் விஷ்ணு ஸ்வஸ்ரே நம:
ஓம் வேதமய்யை நம:
ஓம் ஸர்வ ஸம்பத் ப்ரதாயிகாயை நம:
ஓம் கிங்கரீபூதகீர்வாண்யை நம:
ஓம் ஸுதாபாநவிநோதின்யை நம:
ஓம் ஆதாரவீதீ பதிகாயை நம:
ஓம் ஸ்வாதிஷ்டான ஸமாச்ரயாயை நம:
ஓம் மணிபூர ஸமாஸீனாயை நம:

ஓம் அநாஹதநிவாஸின்யை நம:
ஓம் ஆக்ஞாபத்ம ஸமாஸீனாயை நம:
ஓம் வீசுத்தி ஸ்தல ஸம்ச்ரயாயை நம:
ஓம் அஷ்டத்ரிம்சத் கலாமூர்த்யை நம:
ஓம் ஸுஷும்னாத்வார மத்யகாயை நம:
ஓம் யோகீச்வர மநோத்யேயாயை நம:
ஓம் பரப்ரஹ்ம வரூபிண்யை நம:
ஓம் சதுர் புஜாயை நம:
ஓம் சந்த்ர சூடாயை நம:
ஓம் புராணாகமரூபிண்யை நம:

ஓம் கார்யை நம:
ஓம் விமலாயை நம:
ஓம் வித்யாயை நம:
ஓம் பஞ்சப்ரணவரூபிண்யை நம:
ஓம் பூதேச்வர்யை நம:
ஓம் பஞ்சாசத்வர்ண ரூபிண்யை நம:
ஓம் ÷ஷாடாந்யாஸ மஹா பூஷாயை நம:
ஓம் காமாக்ஷ்யை நம:
ஓம் தசமாத்ருகாயை நம:
ஓம் அருணாயை நம:

ஓம் ஆதாரசக்த்யை நம:
ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:
ஓம் த்ரிபுர பைரவ்யை நம:
ஓம் மஹாபூஜா ஸமாலோலாயை நம:
ஓம் ரஹோ யஜ்ஞ ஸ்வரூபிண்யை நம:
ஓம் த்ரிகோண மத்ய நிலயாயை நம:
ஓம் ஷட்கோணபுரவாஸின்யை நம:
ஓம் வஸுகோணபுரவா ஸின்யை நம:
ஓம் தசார த்வந்த்வ வாஸின்யை நம:
ஓம் சதுர்தசாந்த கோணஸ்தாயை நம:

ஓம் வஸுபத்ம நிவாஸின்யை நம:
ஓம் ஸ்வராப்ஜ பத்ர நிலயாயை நம:
ஓம் வ்ருத்தத்ரய நிவாஸிந்யை நம:
ஓம் ஸ்ரீமத் பீஜகுசஸ்தந்யை நம:
ஓம் அகிலாண்டேஸ்வரியே நம:
ஓம் ஸ்ரீமஜே நம:
ஓம் ஸ்ரீராஜராஜேச்வர்யை நம:
ஓம் அகிலாண்டகோடிப்ரும் ஹாண்டஜனன்யை நம:

அன்னை ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி திருவடிகளில் சரணம்

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top