சித்தர்களின் மூல மந்திரங்கள்

0
நமது ஓம் நமசிவாய ஆன்மீக குழுவிலிருந்து சித்தர்களின் மூல மந்திரங்கள் பற்றிய பதிவுகள் :

சித்தர்கள் சமாதி சென்று வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு. அது மட்டுமன்றி ஒவ்வொரு சித்தருக்கும் ஒரு மூல மந்திரம் உள்ளது. சித்தர்களின் மந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலம் அவர் தம் பரிபூரண அருளை நாம் பெற இயலும்.

திருமூலர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் கெம் ஸ்ரீ மூலநாத சித்த சுவாமியே போற்றி

இராமத்தேவர் மந்திரம் :-

ஓம் இராமத்தேவர் திருவடிகள் போற்றி

அகத்தியர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் க்ரீம் ஸ்ரீ அகத்திய சித்த சுவாமியே போற்றி

இடைக்காடர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் ருணம் ஸ்ரீ இடைக்காட்டு சித்த சுவாமியே போற்றி

தன்வந்த்ரி மந்திரம் :-

ஓம் தன்வந்த்ரி திருவடிகள் போற்றி.

வான்மீகர் மந்திரம் :-

ஓம் வான்மீகர் திருவடிகள் போற்றி

கமலமுனி மந்திரம் :-

ஓம் கமலமுனி திருவடிகள் போற்றி

போகர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஆம் ஊம் ஸ்ரீ மகாபோகர் சித்த சுவாமியே போற்றி

மச்சமுனி மந்திரம் :-

ஓம் மச்சமுனி திருவடிகள் போற்றி

கொங்கணர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் நசீம் ஸ்ரீ கொங்கண சித்த சுவாமியே போற்றி

பதஞ்சலி மந்திரம் :-

ஓம் பதஞ்சலி முனிவர் திருவடிகள் போற்றி

சிவவாக்கியர் மூல மந்திரம் ;-

ஓம் ஸ்ரீம் லம் ஸ்ரீ சிவவாக்கிய சித்த சுவாமியே போற்றி

கருவூரார் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் வம் லம் ஸ்ரீ கருவூர் சித்த சுவாமியே போற்றி

பாம்பாட்டி சித்தர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் வசி ஸ்ரீ பாம்பாட்டி சித்த சுவாமியே போற்றி

சட்டைமுனி மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் சம் வம் சட்டைமுனி சுவாமியே போற்றி

சுந்தரானந்தர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் ஆம் ஊம் ஸ்ரீ சுந்தரானந்த சித்த சுவாமியே போற்றி

குதம்பை சித்தர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் சம் ஸ்ரீ குதம்பைச் சித்த சுவாமியே போற்றி

கோரக்கர் மூல மந்திரம் :-

ஓம் ஸ்ரீம் க்லம் ஸ்ரீ கோரக்க சித்த சுவாமியே போற்றி

Post a Comment

0 Comments
Post a Comment (0)
To Top